Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1
V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává Naďa Gocmanová obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
Naďa Gocmanová se sídlem U Borku 362, 530 03, Pardubice – Pardubičky, IČ: 72779365, info@goci.cz, 722 027 243 zapsanou v živnostenském rejstříku, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.goci.cz (dále jen eshop).

1.3
Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené OZ, přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174 OZ.

1.4
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5
Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

1.6
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2)

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1
Kupující výběrem zboží z nabídky prodávajícího v eshopu a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) předkládá prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2
Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3
Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, e-mailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6
Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 OZ.

2.7
Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8
Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1
Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3
V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1
V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující, který je spotřebitelem, právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží kupující vrátí v originálním obalu, čisté a kompletní.

4.3
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.4
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5
Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.6
Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.7
Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 OZ.

4.8
Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

Zboží k vrácení zašlete společně s fakturou a číslem účtu na adresu Jana Palacha 324, 530 05 Pardubice. Případně můžete využít Zásilkovnu a odeslat zboží na adresu 17. listopadu 258, 530 05 Pardubice (Computique).

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1
Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2
Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

5.3
Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4
Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.

6. Dárkové poukazy a slevové kódy

6.1.
Kupující může při objednávání zboží zadat slevový kód, který mu poskytl prodávající.

6.2.
Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:

  • není možné uplatňovat opakovaně;
  • nelze vzájemně kombinovat;
  • nelze použít na nákup dalších poukazů.

6.3
Hodnota uplatněných dárkových poukazů / slevových kódů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl dárkový poukaz / slevový kód uplatněn, případech zboží, kdy je možno takový poukaz / slevový kód uplatnit.

6.4
Slevové kódy není možné uplatňovat na již zlevněné zboží a na zboží vybrané prodávajícím.

6.5
V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky, přičemž sleva bude uplatněna v rámci první vratky zboží. V případě dárkového poukazu dále vystaví prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě. Prodávající však může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

6.6
Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

6.7
Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu, ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

6.8
V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

7.1
Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena OZ, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2112.

7.2
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

7.3
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.4
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.5
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení zboží do místa určení.

8. Zákaznický účet

8.1
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

8.2
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

8.4
Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

8.5
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

8.6
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. Ochrana osobních údajů

9.1
Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas k shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání údajů, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

9.2
Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

9.3
Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

9.4
Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

10. Závěrečná ujednání

10.1
Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu.